[1]
เธียรทองอินทร์ พ., พิสัยพันธุ์ ร., ดีเลิศ ก. และ อินทสร้อย ป. 2022. สมุนไพรไทยกับการรักษาอาการปวดประจำเดือน. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 7, 2 (ก.พ. 2022), 5–18.