[1]
มีนาสันติรักษ์ อ. และ ไทยวงษ์ อ. 2020. ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานทางสุขภาพในการดูแลเท้ากับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 6, 2 (ธ.ค. 2020), 32–44.