[1]
เพชรมะดัน น. และ ศรีตระกูล ร. 2020. การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตด้านอายุรกรรม โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 6, 2 (ธ.ค. 2020), 140–154.