[1]
นพพลกรัง โ. , โต๊ะสิงห์ ณ. และ กุมผัน ท. 2020. การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน เทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 6, 2 (ธ.ค. 2020), 170–183.