[1]
สมุทรรัตน์ พ. 2020. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 6, 2 (ธ.ค. 2020), 199–210.