[1]
ประจิตร จ., เมธาบุตร ช., สำราญ ป., วาจามั่น จ., เพ็ญจันทร์ ป., ยางเครือ ธ. และ คล้ายพึ่ง ว. 2022. การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมพวง โดยใช้หลักการพื้นฐานของลีนและการเว้นระยะห่างทางกายภาพ. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 8, 1 (ก.ย. 2022), 18–37.