[1]
จำปาหวาย ส. และ นุกาศ อ. 2021. ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 7, 1 (ส.ค. 2021), 18–31.