[1]
ดุริยะสาย น. 2021. การเปรียบเทียบการผุเพิ่มและการคงอยู่ภายหลังการบูรณะฟันกรามน้ำนมด้วยวิธี SMART ระหว่างการบูรณะฟัน Class I และ Class II. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 7, 1 (ส.ค. 2021), 45–59.