[1]
ชัยจันทร์ ส. 2022. ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน . วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 8, 1 (ก.ย. 2022), 5–17.