[1]
บารมี แ. และ จันทรวิวัฒน์ ท. 2022. ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องกลุ่มยาจิตเวชต่อนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 7, 2 (ก.พ. 2022), 184–197.