[1]
สารจันทึก ท. และ อนุรัตน์พานิช ล. 2022. ผลลัพธ์ทางคลินิกการติดตามการใช้ยารักษาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นไลน์ . วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 8, 1 (ก.ย. 2022), 38–48.