[1]
สู่สุข ส. 2022. การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 7, 2 (ก.พ. 2022), 215–232.