[1]
มาลา ม. 2022. ผลของโปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการควบคุมและกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ของ อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ: -. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 8, 1 (ก.ย. 2022), 113–124.