[1]
เอกสันติ ธ., สีดาหัส จ., ขวัญสูงเนิน ป., พ่วงกลาง พ. และ ยุพา พ. 2023. พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 8, 2 (ม.ค. 2023), 60–73.