[1]
ภัสสรานนท์ ก., พิมดา ภ. และ บุญบำเรอ ส. 2022. ผลกระทบต่อสุขภาพของการสัมผัสไนตรัสออกไซด์ในบุคลากรทางการแพทย์ห้องผ่าตัด กรณีศึกษาโรงยาบาลตติยภูมิ. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 8, 1 (ก.ย. 2022), 97–112.