[1]
เอกสันติ ธ., มหารัชพงศ์ น., รอดจากภัย ย. และ เทศกะทึก อ. 2023. การพัฒนาโปรแกรมและผลของโปรแกรมสุขศึกษาและการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแปลงนาข้าว. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 8, 2 (ม.ค. 2023), 29–42.