[1]
แสนสุข จ., จันทร์ดา แ. และ สมตัว น. 2023. ผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือนต่อความคงทนของอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตพยาบาล. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 8, 2 (ม.ค. 2023), 74–88.