[1]
บุราคร เ. และ เพิ่มปัญญา เ. 2023. เปรียบเทียบผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง (608) ที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน ในโรงพยาบาลแก้งคร้อ. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 8, 2 (ม.ค. 2023), 124–135.