[1]
บารมี แ. และ จันทรวิวัฒน์ ท. 2023. การศึกษาระดับความเครียดและแนวทางจัดการกับความเครียดของผู้ปกครองเด็กออทิสติก ที่เข้ารับการรักษาแผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 9, 1 (ก.ค. 2023), 44–61.