[1]
ภัทรภาคินวรกุล อ. 2024. ตำรับอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 9, 2 (ม.ค. 2024), 58–75.