[1]
ภิญโญวิวัฒน์ ค., เพิ่มทองชูชัย น., บำเพ็ญบุญ ร. และ ด้วงจุมพล น. 2024. สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้ารับการรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้านในโรงพยาบาลตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 9, 2 (ม.ค. 2024), 113–132.