[1]
วันชูเสริม ป. และ พานเมือง ส. 2024. ความเครียดและการจัดการความเครียดในสตรีที่เป็นความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ชนิดรุนแรง ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล: บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ . วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 9, 2 (ม.ค. 2024), 5–18.