[1]
กิ่งแก้ว จ., โพธิ์ชัย ศ., บุญมาก ณ. และ โชติกุญชร ว. 2024. กระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้ในการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีหลังผ่าตัดใส่ท่อระบายทางเดินน้ำดีผ่านผิวหนัง. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 9, 2 (ม.ค. 2024), 19–31.