(1)
เจริญสันติสุข น.; เรืองรัตนตรัย ว. ความคิดเห็นของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ต่อตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561. journalkorat 2019, 5, 46-59.