(1)
สุวรรณรัตน์ จ.; ปัญญาใส ก. ประสิทธิภาพของรูปแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง. journalkorat 2019, 5, 60-71.