(1)
คงฉันท์มิตรกุล ว.; กาสนิท ค. สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทยในจังหวัดนครราชสีมา. journalkorat 2019, 5, 53-66.