(1)
ประจิตร อ. การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานมหัศจรรย์พันวันแรกแห่งชีวิต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. journalkorat 2019, 5, 67-87.