(1)
ภู่กลาง อ.; ทองตื้อ น.; จงสมจิตร จ.; พลยง ฌ. ป. ปัจจัยที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจจากการทำงานชุบทองแบบครัวเรือน ของผู้ประกอบอาชีพในชุมชนเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. journalkorat 2019, 5, 108-120.