(1)
ลัดดางาม พ. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด. journalkorat 2020, 6, 4-15.