(1)
จี๋มะลิ ป.; ปัญญาใสโสภณ ธ.; ชื่นใจเรือง พ. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ติดเตียง. journalkorat 2022, 7, 37-49.