(1)
เธียรทองอินทร์ พ.; พิสัยพันธุ์ ร.; ดีเลิศ ก.; อินทสร้อย ป. สมุนไพรไทยกับการรักษาอาการปวดประจำเดือน. journalkorat 2022, 7, 5-18.