(1)
มีนาสันติรักษ์ อ.; ไทยวงษ์ อ. ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานทางสุขภาพในการดูแลเท้ากับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน. journalkorat 2020, 6, 32-44.