(1)
เขตบำรุง ว.; โพธิพิมพ์ ม.; ประธรรมโย จ. . . สถานการณ์สุขภาพเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม T60.0 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. journalkorat 2020, 6, 76-91.