(1)
เพชรมะดัน น. .; ศรีตระกูล ร. . การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตด้านอายุรกรรม โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. journalkorat 2020, 6, 140-154.