(1)
นพพลกรัง โ. .; โต๊ะสิงห์ ณ. .; กุมผัน ท. . การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน เทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ. journalkorat 2020, 6, 170-183.