(1)
ประจิตร จ.; เมธาบุตร ช.; สำราญ ป.; วาจามั่น จ.; เพ็ญจันทร์ ป.; ยางเครือ ธ.; คล้ายพึ่ง ว. การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมพวง โดยใช้หลักการพื้นฐานของลีนและการเว้นระยะห่างทางกายภาพ. journalkorat 2022, 8, 18-37.