(1)
ดุริยะสาย น. การเปรียบเทียบการผุเพิ่มและการคงอยู่ภายหลังการบูรณะฟันกรามน้ำนมด้วยวิธี SMART ระหว่างการบูรณะฟัน Class I และ Class II. journalkorat 2021, 7, 45-59.