(1)
ชัยจันทร์ ส. ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน. journalkorat 2022, 8, 5-17.