(1)
เอกสันติ ธ.; สีดาหัส จ.; ขวัญสูงเนิน ป.; พ่วงกลาง พ.; ยุพา พ. พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. journalkorat 2023, 8, 60-73.