(1)
ภัสสรานนท์ ก.; พิมดา ภ. .; บุญบำเรอ ส. . . ผลกระทบต่อสุขภาพของการสัมผัสไนตรัสออกไซด์ในบุคลากรทางการแพทย์ห้องผ่าตัด กรณีศึกษาโรงยาบาลตติยภูมิ. journalkorat 2022, 8, 97-112.