(1)
เอกสันติ ธ.; มหารัชพงศ์ น.; รอดจากภัย ย.; เทศกะทึก อ. การพัฒนาโปรแกรมและผลของโปรแกรมสุขศึกษาและการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแปลงนาข้าว. journalkorat 2023, 8, 29-42.