(1)
แสนสุข จ.; จันทร์ดา แ.; สมตัว น. ผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือนต่อความคงทนของอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตพยาบาล. journalkorat 2023, 8, 74-88.