(1)
กิ่งแก้ว จ.; โพธิ์ชัย ศ.; บุญมาก ณ.; โชติกุญชร ว. กระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้ในการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีหลังผ่าตัดใส่ท่อระบายทางเดินน้ำดีผ่านผิวหนัง. journalkorat 2024, 9, 19-31.