โกวิทยานนท์ ศ. สถานการณ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดพิษณุโลกภายหลังนโยบายยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 4, n. 1, p. 117–136, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247490. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.