เอกสันติ ธ.; ยุพา พ. พฤติกรรมการเลี้ยงดูวัยรุ่นของผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 4, n. 2, p. 53–63, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247512. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.