เจริญสันติสุข น.; เรืองรัตนตรัย ว. ความคิดเห็นของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ต่อตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 5, n. 1, p. 46–59, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247521. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.