สุวรรณรัตน์ จ.; ปัญญาใส ก. ประสิทธิภาพของรูปแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 5, n. 1, p. 60–71, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247522. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.