คงสืบ ห.; เรืองรัตนตรัย ว. ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 5, n. 1, p. 72–84, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247523. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.