คงฉันท์มิตรกุล ว.; กาสนิท ค. สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทยในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 5, n. 2, p. 53–66, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247530. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.