ประจิตร อ. การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานมหัศจรรย์พันวันแรกแห่งชีวิต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 5, n. 2, p. 67–87, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247531. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.